Προσλήψεις στην Ένωση Ελλήνων Χημικών


H ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003030. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής Ειδικότερα, το Στέλεχος 1 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής, το Στέλεχος 2 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 3 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Τεχνολογιών Πληροφορίας Επικοινωνιών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 4 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Διοικητικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 5 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής ή Διοικητικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 6 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Θετικών Επιστημών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής το Στέλεχος 7 απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών ή Διοικητικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών ή Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής

– Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος της ΕΕΧ, κ. Καλλιάνη Μαρία στο τηλέφωνο 2103821524.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΠηγή